Sidst opdateret d. 10.10.2022

Hvad er CLP og hvad betyder det for dig?

CLP står for “Classification, Labelling and Packaging”, og er det europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger.

CLP fastsætter dertil fælles EU-regler for, hvordan kemikalier skal mærkes, så brugerne får den nødvendige information om kemikaliernes farlighed og om sikker håndtering. Dertil stiller CLP også krav om, at emballeringen skal være forsvarlig.

Formålet med klassificering og mærkning er at oplyse og advare brugeren om kemikaliers farlige egenskaber, samt at kommunikere det videre til brugerne på en standardiseret facon i alle EU-lande.

Reglerne om klassificering, emballering og mærkning omfatter både kemikalier, der sælges til private, og kemikalier der bruges professionelt. Eksempler på kemikalier der bruges af private kan være ”rene” stoffer som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin; men også kemiske blandinger (produkter) som maling, rense- og limprodukter. Alle disse produkter er omfattet af reglerne.

CLP-forordningen omfatter kemikalier, som markedsføres i EU. Import af kemikalier fra et ikke-EU land og ind i EU betragtes i denne sammenhæng også som at føre noget på markedet – også selv om det kun er til eget brug og ikke til videresalg.

CLP-forordningen er baseret på det globale GHS system (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) under FN. CLP-forordningen erstatter det gamle ”stofdirektiv” (67/548/EØF) og ”præparatdirektiv” (1999/45/EF), som i Danmark er udmøntet i klassificeringsbekendtgørelsen.

Eksempel på produkt

Definitioner

Hvad skal mærkes?

Virksomheder der producerer, importerer, distribuerer eller bruger stoffer eller blandinger er omfattet af CLP-forordningen, og skal dermed sikre, at produkterne er mærket korrekt. Hvis man producerer eller importerer kemiske stoffer i mængder, der overstiger 1 ton/år, er man desuden omfattet af forpligtelserne under EU’s REACH forordning.

Virksomheder der producerer, importerer eller distribuerer artikler (varer) er ligeledes omfattet af regler under EU’s REACH forordning. Der er dog stor forskel på forpligtelserne under REACH for hhv. kemiske stoffer og artikler (varer). (se side for REACH-krav).

Se mere om hvilke kemikalier der skal mærkes i henhold til CLP på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk eller kontakt deres helpdesk på CLPhelpdesk@mst.dk

Kemiske stoffer (kemikalier)

Eksempler på kemikalier, der bruges af private kan være ”rene” kemikalier som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin.

Blandinger

Mange forskellige produkter hører til under betegnelsen kemiske blandinger. Nogle få eksempler er vaske- og rengøringsmidler, maling, lim, lak og fugemasser

Hvad er din situation? Dine forpligtelser i forbindelse med mærkning afhænger af, hvilken rolle du har.

Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, herunder en detailhandel, der opbevarer et stof (har det på lager) enten i ren form eller i en blanding, og fører det på markedet.

Som distributør har du følgende forpligtelser:

 • Sikre korrekt emballering: Med emballering menes forpligtelsen til at sikre, at det pågældende produkt opfylder kravene til den korrekte type emballage og advarselsmærkater.
 • Sikre korrekt mærkning: Med mærkning menes, at produktet har den korrekte information til brugeren om indholdet af farlige stoffer og deres egenskaber, samt om korrekt håndtering og bortskaffelse af kemikaliet. På den måde skal fareoplysningerne forebygge skader hos brugerne og i miljøet.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Sikre, at kunden får det gældende sikkerhedsdatablad og tekniske datablad, som foreligger for det pågældende produkt. Kunden kaldes i REACH sammenhæng for “downstream bruger”.
 • Informere kunden om “særligt problematiske stoffer” i artikler, hvis der findes sådanne stoffer i produktet. Oplysningerne skal fremgå af den indhentede information fra leverandøren. I skal videregive information til jeres kunder, hvis en artikel indeholder stoffer fra kandidatlisten i koncentrationer over 0,1 %.

Se evt. www.dbreach.dk

 • Videregive evt. oplysninger om sundhedsfare/risiko på stoffer, produkter, artikler, hvor der ikke kræves et sikkerhedsdatablad.
 • Følge de anvisninger der gives i sikkerhedsdatablade og evt. eksponeringsscenarier for de produkter/stoffer, I distribuerer og i arbejdspladsbrugs-anvisninger for de produkter/stoffer, som du direkte håndterer/arbejder med.

Producent: Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, og som fremstiller et stof inden for EU.

Som producent har du følgende forpligtelser:

 • Sikre korrekt klassificering: Med klassificering menes der forpligtelsen til at notificere (anmelde) fareklassificering af alle stoffer til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
 • Sikre korrekt emballering: Med emballering menes forpligtelsen til at sikre, at det pågældende produkt opfylder kravene til den korrekte type emballage og advarselsmærkater.
 • Mærkning: Med mærkning menes, at produktet har den korrekte information til brugeren om indholdet af farlige stoffer og deres egenskaber, samt om korrekt håndtering og bortskaffelse af kemikaliet. På den måde skal fareoplysningerne forebygge skader hos brugerne og i miljøet.
 • Notificere klassificering til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (læs mere om notificering her)
 • Udarbejde/opdatere sikkerhedsdatablad (SDS).

Importør: Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, og som er ansvarlig for import til EU.

Som importør har du følgende forpligtelser:

 • Sikre korrekt klassificering: Med klassificering menes der forpligtelsen til at notificere (anmelde) fareklassificering af alle kemikalier til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
 • Sikre korrekt emballering: Med emballering menes forpligtelsen til at sikre, at det pågældende produkt opfylder kravene til den korrekte type emballage og advarselsmærkater.
 • Mærkning: Med mærkning menes, at produktet har den korrekte information til brugeren om indholdet af farlige kemikalier og deres egenskaber samt om korrekt håndtering og bortskaffelse af kemikaliet. På den måde skal fareoplysningerne forebygge skader hos brugerne og i miljøet.
 • Notificere klassificering til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (læs mere om notificering her)
 • Udarbejde/opdatere sikkerhedsdatablad (SDS)
 • Sikkerhedsdatablade indeholder oplysninger om kemikaliets egenskaber, dets farer og vejledning i håndtering, bortskaffelse og transport samt foranstaltninger ved førstehjælp, brandbekæmpelse og eksponeringskontrol. Læs mere her

Downstreambruger (DU): Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et kemikalie enten rent eller i en blanding, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. En producent af kemiske blandinger (formulator) er et eksempel på en downstream-bruger. En distributør eller en privat forbruger er ikke en downstream-bruger.

En producent af kemiske blandinger (formulator) er et eksempel på en downstreambruger. En distributør eller en privat forbruger er ikke en downstreambruger.

Som downstreambruger har du følgende forpligtelser:

 • Klassificering: Med klassificering menes der forpligtelsen til at notificere (anmelde) fareklassificering af alle stoffer til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
 • OBS: Klassificeringen fra leverandør/importør kan bibeholdes, såfremt der ikke ændres i stoffets eller blandingens sammensætning
 • Sikre korrekt emballering: Med emballering menes forpligtelsen til at sikre, at det pågældende produkt opfylder kravene til den korrekte type emballage og advarselsmærkater.
 • Mærkning: Med mærkning menes, at produktet har den korrekte information til brugeren om indholdet af farlige stoffer og deres egenskaber samt om korrekt håndtering og bortskaffelse af kemikaliet. På den måde skal fareoplysningerne forebygge skader hos brugerne og i miljøet.
 • Udarbejde/opdatere sikkerhedsdatablad (SDS)
 • Sikkerhedsdatablade indeholder oplysninger om stoffets egenskaber, farerne ved kemikaliet og vejledning i håndtering, bortskaffelse og transport samt foranstaltninger ved førstehjælp, brandbekæmpelse og eksponeringskontrol. Læs mere her
 • Udarbejde/opdatere Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
 • Arbejdspladsbrugsanvisningen er en manual eller instruktion om, hvor farligt produktet er, hvordan produktet skal håndteres og hvilke forholdsregler man skal tage. Læs mere her