Ordbog

Blanding

Et kemikalie der består af to eller flere stoffer. F.eks. lim, lak maling etc. Også identisk med “produkt” og “materiale”

CAS nr.

CAS er en forkortelse af Chemical Abstracts Service Registry number, Chemical abstracts service er en stor database med kemisk information. Ved at tildele en kemisk forbindelse et unikt nummer bliver den nemmere at søge frem i databaserne – uanset hvor mange forskellige navne den har fået i tidens løb, trivialnavne såvel som mere videnskabelige.

CLP

Classification, Labelling and Packaging af Chemicals – EU’s lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. EU´s implementering af GHS.

Gammel eller eksisterende lovgivning: Her menes Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (Klassificeringsbekendtgørelsen).

CMR effekter

CMR står for Carcinogenic, Mutagenic og Reprotoxic, det vil sige, er kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske. Det er stoffer/stofgrupper, som er karakteriseret ved at kunne fremkalde effekter som kræft, arvelige skader, forringe forplantningen eller skade fostre.

Downstreambrugere

Downstream-bruger (DU): Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et kemikalie enten rent eller i en blanding som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. En producent af kemiske blandinger (formulator) er et eksempel på en downstream-bruger. En distributør eller en privat forbruger er ikke en downstream-bruger.

ECHA

European Chemicals Agency – det Europæiske Kemikalieagentur i Helsinki.

EUH-sætninger

H-sætninger, som kun findes i EU-landene, og som ikke er en del af det globale GHS. Erstatter visse R-sætninger.

Farepiktogram

Et piktogram som grafisk viser typen af fare ved et kemikalie. Erstatter de orange faresymboler.

GHS

Globally Harmonised System (Globalt harmoniseret system) – FN´s globale klassificeringssystem.

H-sætninger

Faresætninger – H står for Hazard. Erstatter R-sætninger.

Industrilisten

Enhver producent eller importør eller grupper, som markedsfører enten et farligt stof (som sådant eller i en blanding) eller et stof, der skal registreres i REACH skal til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i Helsinki give en række oplysninger om stoffet. ECHA samler oplysningerne i den såkaldte industriliste, der er offentlig tilgængelig.

IUPAC

IUPAC nomenklatur er et system udarbejdet til navngivning af kemiske forbindelser.

Kemikalier

Fælles betegnelse for kemiske stoffer og blandinger.

Listen over harmoniserede klassificeringer

EU’s liste over harmoniserede klassificeringer (tidligere Listen over farlige stoffer) rummer mere end 8000 kemiske stoffer- og stofgrupper, hvor man i EU har fastlagt, hvordan stofferne skal klassificeres og mærkes mht. brand- og eksplosionsfare, sundhedsfare, miljøfare og ozonlaget. Den aktuelle liste over harmoniserede klassificeringer står i bilag VI til CLP forordningen. Listen erstatter den gamle Liste over farlige stoffer.

P-sætninger

Sikkerhedssætninger – P står for Precautionary. Erstatter S-sætninger.

Rene stoffer

Er kemikalier, der kun består af et stof, f.eks. acetone, lampeolie.

Signalord

FARE eller ADVARSEL. Bruges på fareetiketten.